Annons

Annons

Annons

Insändare
Slå vakt om tågtrafiken till och från Vetlanda

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Förutsättningarna för boende i Vetlanda kommun att med kollektivtrafik kunna nå regionhuvudorten Jönköping är i dag inte tillräckligt attraktiv på grund av lång restid. Detsamma gäller i motsatt riktning. Detta finns att läsa i en åtgärdsvalstudie (ÅVS) som Trafikverket tagit fram. Vidare står det att kollektiv arbetspendling till och från Vetlanda tar för lång tid för att det skall anses vara ett attraktivt alternativ. Kollektivtrafiken på järnväg är långsam med långa bytestider i Nässjö.

Beträffande riksväg 31 så är sträckan mellan Vetlanda och Nässjö inte mittseparerad och har en hastighetsbegränsning på 80 km/h på stora delar. Ett antal utredningar som belyser olika utmaningar kring infrastrukturen till och från Vetlanda, både på järnväg och vägsidan, har genomförts under åren. De åtgärder som idag planeras inom Nässjö bangård påverkar inte direkt slutsatserna i de olika utredningarna som genomförts.

Annons

Annons

De nya regionaltågen som har upphandlats och skall köra krösatågtrafik påverkar i stor grad Vetlanda-Nässjöbanan. Då antalet spår in och ut från den planerade tågdepån påverkar priset i stor omfattning så finns det nu en diskussion om hur många spår in och ut från depån det skall finnas. I det sammanhanget dyker det upp ett förslag för att hålla nere kostnaderna på depåbygget. Det alternativa förslaget går ut på att lägga ner järnvägstrafiken Vetlanda-Nässjö eller begränsa den mellan orterna.

Att bygga en tågdepå med god kapacitet och att köpa nya bättre och längre tåg är ett steg i rätt riktning, men att det får inte ske på bekostnad av tågtrafiken mellan Vetlanda -Nässjö, det är inte rätt väg att gå i tider där satsningar på tåg är helt nödvändiga. Det går också stick i stäv med regionens kommande hållbarhetsprogram. Att skära ned på tågtrafiken är heller inte förenligt med länets Regionala utvecklingstrategi. Att föra över mer godstransporter till den redan hårt belastade riksvägen här heller inget att föredra.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har antagits relativt nyligen av Regionfullmäktige. Strategin innehåller handlingsplaner gällande bland annat målen ” En attraktiv region ” och ” En tillgänglig region ”. En delstrategi i RUS med direkt koppling till denna studie är att ”Stärka och rusta dom befintliga järnvägsförbindelserna, som kopplar samman länets kommuner med varandra, angränsande län och strategiska hamnar. Som bakgrund anges att befintligt järnvägsnät behöver upprustas, elektrifieras och underhållas för att stimulera en ökad nyttjandegrad och för att nå miljömålen.

Annons

Annons

Följande delmål i RUS handlingsplaner bedöms relevanta:
-Upprustning och elektrifiering av länets järnvägar
-God tillgänglighet till järnvägen för tunga transporter
-God tillgång till attraktiv, hållbar och tillgänglig kollektivtrafik i hela länet
-På sträckor där järnväg finns skall tågtrafik prioriteras

Strategiska beslut och inriktningar avseende framtida trafikering ligger på regionen, men de tre höglandskommunerna Eksjö, Nässjö och Vetlanda bedriver ett samarbete för att stärka järnvägstrafiken på Höglandet under benämningen ” Höglandsspår för framtiden”. Det är bra. Vetlanda kommun planerar för stationsnära boenden i centralorten. I Ekenässjön har nyligen uppförts hyreslägenheter nära järnvägsperrongen. Kommunen arbetar aktivt för att säkra och utveckla goda parkeringsmöjligheter för pendlare vid resecentrum och en aktiv dialog med näringslivet för att flytta mer gods till järnvägen pågår.

Därför är Vetlandabanan viktigare än någonsin och den skall utvecklas inte avvecklas. En ny tågdepå i Nässjö med hög kapacitet är nödvändig men det skall inte ske på bekostnad av befintlig trafikering. Vi behöver båda delar.

Tommy Bengtsson (V) ledamot i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Anders Bengtsson (M) ersättare i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan