Elva fastighetsägare riskerar att få betala vite på 50 000 kronor var om de inte slutar att använda sina avloppsanläggningar.

Under myndighetsförvaltningens inspektion av enskilda avlopp 2012-2014 upptäcktes flera avloppsanläggningar som inte uppfyllde de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun får wc-avlopp från bostad inte ”släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstaterats”.

Annons

Myndighetsförvaltningen har dock konstaterat att i elva av fallen har fastighetsägaren ignorerat bristerna, och använt avloppsanläggningarna även två år efter att bristerna konstaterats.

Bland de elva fastigheterna består majoriteten av fritidshus med trekammarbrunnar med stenkista eller gammal infiltration som inte uppfyller kraven för normal skyddsnivå då avloppsvattnet enbart genomgått slamavskiljning.

Rinner ut i dike

Ett av de hus som används som permanentbostad består dock av två seriekopplade enkammarbrunnar med direktutsläpp i ett dike.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter.

Därför har myndighetsnämnden nu beslutat att förbjuda att tio av de elva avloppsanläggningarna används efter den 6 juni 2018, och en efter den 6 juni 2019. Skulle något av användas efter de beslutade datumen krävs fastighetsägaren på vite om 50 000 kronor.

För att även i fortsättningen få släppa ut avloppsvatten från wc, bad, disk och tvätt måste fastighetsägarna inrätta nya avloppsanläggningar. Dessa ska vara färdigställda och kontrollerade innan den 1 juni 2018, respektive 2019.