— Det är ett gediget och välarbetat förslag, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson (KD), efter att ha fått ta del av förslaget till den nya äldreplanen under kommunstyrelsens senaste sammanträde.

Det övergripande syftet med den äldreplan som nu ligger som förslag är att höja levnadsstandarden för personer över 65 år, och utgångspunkten för äldreomsorgens arbete är att ”varje människa har behov av att utifrån sina egna förutsättningar ta ansvar för sitt liv och själv tillgodose sina behov”.

När individen är behov av hjälp av Socialförvaltningen pekar det nya förslaget också på vikten av att den enskilde alltid får möjlighet att själv vara delaktig, medbestämmande och utifrån sina förutsättningar görs införstådd i hur behoven ska tillgodoses.

Annons

”För att få ett värdigt liv och känna välbefinnande är det för personer som fyllt 65 år viktigt att känna sig självständig. Det innebär att känna sig oberoende, kunna bestämma själv, klara sig själv, göra saker utan att planera och ha utrymme för spontanitet”, står det i förslaget.

Utvecklingsområden

Till den nya äldreplanen har Socialförvaltningen tagit fram tio utvecklingsområden för att utveckla och bibehålla ett gott liv Sävsjös äldre invånare. Bland annat vill man satsa på att skapa generationsöverskridande möten mellan ungdomar och äldre, samt få fler ungdomar intresserade av vård och omsorgsarbetet.

Man vill också se flera kreativa och tillgängliga utemiljöer i Sävsjö kommun. De offentliga miljöerna ska vara anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar, och man är inte främmande för att stadsodling och småskalig matproduktion i de tätbefolkade områdena.

Innan förslaget till den nya äldreplanen kan gå ut på remiss kommer Sävsjös politiska partier och socialnämnden att gå igenom och diskutera remissförslaget.

— Det finns en del saker där vi inte riktigt är överens med Socialförvaltningen, och de punkterna kommer att ses över innan vi skickar förslaget på remiss, förklarar Stefan Gustafsson.