Vi har aldrig haft så många elever inskrivna på fritids. Det är såklart glädjande, men när varken resurser, lokaler eller lärartäthet utvecklas i relation till antalet elever leder det till alltför stora elevgrupper och arbetsmiljön blir lidande. I Nässjö kommun är det 19,8 elever per heltidsanställd personal.

Då ska det tilläggas att det bara är 60 procent av all personal på Nässjös fritidshem som är behöriga lärare i fritidshem. Om du där till lägger till elevgruppernas storlek så får du en omöjlig ekvation. I Nässjö kommun går det i snitt 37,1 elever per fritidshemsavdelning. Skolverkets riktvärde för barngruppernas storlek i förskolan är 9-15 barn per grupp. Det innebär att när förskolebarnet blir fritidshemselev ska samma individ klara nya mål med tre gånger så få vuxna som stöd.

Fritidshemmet har ett pedagogiskt uppdrag som skiljer sig från förskoleklassen och grundskolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Fritidspedagogiken utvecklar kompetenser som samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, problemlösning, kreativitet, kulturell medvetenhet och estetiska uttrycksformer.

Utbildningen närmar sig därmed ämneskunskaperna från ett annat håll än grundskolans kursplaner. Fritidspedagogiken innehåller precis de nyckelkompetenser för livslångt lärande som EU lyfter fram som viktiga i ett globaliserat kunskapssamhälle.

Annons

För att säkra kvalitén på fritidshemmen måste elevgrupperna minska, antalet behöriga lärare öka och tiden till planering, reflektion och utveckling av den pedagogiska verksamheten säkras. Det behövs en politik som tar sig an situationen i fritidshemmen. Den prislapp som samhället betalar idag på grund av bristerna är betydligt dyrare än vad rätt investeringar skulle kosta.

Folkhälsomyndigheten rapporterar om ökad ohälsa hos våra barn och ungdomar. Fritidshemmets undervisning kan var det komplement som möjliggör att fler elever lyckas i skolan. Fritidshemmen har stor potential att bidra till både högre kunskapsresultat och jämlika livschanser. Det vill vi få chansen att fira.

Line Isaksson

Lärarförbundet