Under skolinspektionens tillsyn av Nässjö kommuns skolor genomfördes en speciell tillsyn av Runnerydsskolan årskurs 4-6, bland annat på grund av ojämna elevresultat.

— Det har varit stora skillnader mellan klasserna i samma årskurs, till exempel har olika läroböcker använts för olika klasser, förklarar Gun-Ann Öholm Jansson, förvaltningschef på barn - och utbildningsförvaltningen.

Känner sig inte trygga

Förutom de ojämna studieresultaten bland jämnåriga upptäcktes vid tillsynen en rad brister under punkten ”trygghet och studiero”. I beslutet går det att läsa skrämmande beskrivningar från intervjuade elever som inte känner sig trygga.

Samtliga elever uppger att det ”förekommer bråk och slagsmål i deras klasser bland annat i omklädningsrummet”, de berättar om att den som räcker upp handen i klassrummet blir retad och att andra elever skrattar åt en, fula ord, nedsättande språkbruk och hot förekommer under både lektionstid och raster.

Bråk efter skoltid

Skolans lärare uppger att de tar trygghetsfrågan på allvar, men intervjuade elever vittnar om att när de bett en vuxen om hjälp ibland fått svaret att eleverna istället ska söka upp sina egna lärare.

Annons

Lärarna menar att det är stökigt i matsalen och korridorerna utanför klassrummen och att de ibland har behövt följa eleverna till skolbussen eftersom det har ”förekommit oroligheter”.

I skolinspektionens intervjuer med eleverna går det att läsa ”när elever hotar att slå varandra samlas eleverna efter skoltid och många elever skriker ”fight” för att det ska bli slagsmål”.

”Outbildade lärare”

Även elevhälsan har intervjuats och också de tycker att det är stökigt på rasterna. De bekräftar elevernas bild av att de vuxna inte alltid tar sitt ansvar och säger att det ”kan ha att göra med att många är outbildade lärare”.

Runnerydsskolan har nyligen fått en ny rektor, Torbjörn Stubbe, som även han har intervjuats av skolinspektionen. Han uppger att han har ”märkt av en jargong mellan eleverna som leder till oönskade situationer” och att otryggheten, bristande studiero, kränkningar och vuxna som inte ingriper är något som skolan måste ta tag i.

Mobbning och trakasserier

Skolan har tidigare genomfört en trivselenkät för årskurs 1-6. I den uppger 19 procent av eleverna att de har blivit utsatta för mobbning eller trakasserier. Hela 33 procent uppger att de har sett andra bli utsatta för mobbning eller trakasserier.

Beslutet från tillsynen från Runnerydsskolan tar även upp en rad problem med bristande studiero i klassrummen.

Senast den 1 september i år måste Nässjö kommun vidta åtgärder för de påtalade bristerna.