PCB-saneringen pågick under en begränsad tid, och medan tidigare byggsynder avlägsnades flyttades eleverna till andra lokaler. Att tränga ihop sig i intilliggande Emåskolan var en av de tillfälliga lösningar som valdes.

Efter att den inre städsaneringen av Folkets Hus matsal var klar, började den att användas till elevernas måltider igen. I övrigt användes inte lokalerna.

Efter fyra veckor visade prover att det fanns PCB-haltigt damm i byggnaden. Kommunens beslut blev då att stänga lokalerna helt.

Informationsmöten

Annons

Upptäckten av PCB-halter inne i de lokaler där elever och personal vistats väckte frågor. Informationsmöten hölls för såväl personal som föräldrar. Vid båda tillfällena medverkade en kontrollant från Detectum, ett företag som kommunen anlitat för att göra en uppföljning av entreprenaden.

— Vi förstår och tar allas oro på största allvar, säger Catarina Persborn.

Hon berättar att det har ställts frågor om PCB. De har hon hänvisat vidare till tekniska serviceförvaltningens byggavdelning. I sin roll som rektor upplever Catarina Persborn att de flesta frågorna har varit av praktisk karaktär, både från föräldrar och personal.

Stort merarbete

Att fortsätta att tränga ihop verksamheten, på samma sätt som under den begränsade saneringsperioden, bedömdes nämligen vara ohållbart. En barack ställdes därför upp i skolans omedelbara närhet som ersättning, och treorna flyttades till lokaler som hyrs i anslutning till Parkskolan.

Samtidigt fick nytt skolmateriel införskaffas, eftersom bedömningen var att det som förvarades i Folkets Hus-byggnaden inte kunde användas utan sanering. Det har varit mycket merarbete.

— Personalen har gjort ett fantastiskt arbete. Jag vill verkligen ge en eloge till personalen, säger Catarina Persborn.

PCB