Kommunen borde uttrycka solidaritet med hbtq-rörelsen och dess värderingar. Det anser ett antal Eksjöbor som tidigare i år lämnade in ett medborgarförslag där man föreslog att kommunen lyfter hbtq-frågor och alla människors rätt att leva på lika villkor oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

De påpekade bland annat att Vetlanda har regnbågsveckan, Jönköping har Pride parad och Tranås har Rainbow-day och föreslog att Eksjö ommun en dag eller en vecka om året ska hissa regnbågsflaggan för att visa solidaritet och även erbjuda utbildning/upplysning och temadagar om hbtq-personers rättigheter.

Medborgarförslaget verkar nu fått gehör hos politikerna.

Nyligen beslutade ledningsutskottet att återemittera ärendet för vidare utredning.

Tidigare har kommunens hållbarhetsstrateg föreslagit att:

– Eksjö kommun ska arbeta aktivt för ett inkluderande hbtq perspektiv och förhindra diskriminering och särbehandling av hbtq-personer, genom till exempel en hbtq-certifiering.

– Eksjö kommun ska arbeta för att genomföra en Pride-dag gemensamt med föreningar, näringsliv och andra relevanta aktörer.

– Eksjö kommun avsätter 50 000 tusen kronor i budget för att arrangera en Pride-dag 2019 med syftet att synliggöra och stärka HBTQ-personers rättigheter.

"Vid ledningsutskottets överläggning yrkades bifall på att ärendet återremitteras för vidare utredning med målsättning att hbtq-perspektivet, i enlighet med antagen Vision "Alla är vi Eksjö kommun" upptas i befintliga evenemang med kommunen och föreningslivet, förslagsvis vid Eksjödagen, skriver ledningsutskottet i sitt beslut."

Annons