Den ena av männen, som är i 75-årsåldern, har erkänt att han gjort sig skyldig till brott. Den andra mannen, som är några år äldre, har vidgått de faktiska omständigheterna, men uppgett att han genom ”urminnes hävd” haft rätt att fiska.

Dolde burarna

Eksjö tingsrätt konstaterar dock att det inte finns något som talar för att den äldre av männen skulle haft rätt att fiska kräftor på de aktuella platserna i Vetlanda kommun. Tvärtom framgår det av fiskevårdsområdesföreningens förteckning över fiskerättsinnehavare att mannen saknar sådan rätt, skriver tingsrätten i sin dom.

”Även om mannen trodde att han hade sådan rätt har han agerat oaktsamt i det att han inte försäkrat sig om att så var fallet”, står det i domen.

Männen döms för att i ett av fallen ha fiskat kräftor före det att kräftfisket blev lovligt. I det andra fallet har duon fiskat kräftor med burar på ett sätt där de dolt burarna under vattnet.

Tunnare plånböcker

Enligt tingsrätten har fångsten som männen fått inte saknat värde för fiskerättsinnehavarna. Av den anledningen kan gärningarna inte bedömas som ringa, enligt tingsrätten.

Den yngsta av männen dömdes för att uppsåtligen ha brutit mot fiskelagen vid två tillfällen. Han straffas med 4 800 kronor i böter.

Den andra mannen straffas för två fall av oaktsamt brott mot fiskelagen. Han ska böta 2 000 kronor.

Domen kan överklagas till Göta hovrätt. Men för att den högre instansen ska ta upp ärendet krävs prövningstillstånd.

Annons