I onsdags skrev vi om den tidigare ledamoten i regionstyrelsen och M-politikern där han skrev att länet har ett akutsjukhus för mycket. Enligt Sveriges kommuner och landstings rapport som pekar på ett minskat behov av slutenvårdplatser kan han få delvis rätt.

Sveriges kommuner och landsting är en av flera organisationer som släppt rapporter om vårdens framtida utmaningar och möjligheter. Rapporten Hälso- och sjukvården 2035 beskriver ett framtidsscenario där vården har ett ökat fokus på prevention med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Fokus på prevention ska möjliggöra att slutenvårdplatserna vid landet sjukhus kan minskas med en tredjedel mellan 2015 och 2035.

LÄS ÄVEN:

Rapporten pekar på att dagens vårdstruktur inte är kapabel att tillgodose varken finansieringen, vårdplatserna, personalen eller andra resurser för framtidens sjukvård. Därför behöver vården effektiviseras.

I dag är digitaliseringen snarast ett hinder i verksamheten. Rapporten beskriver hur potentialen i den nya tekniken inte utnyttjas då gamla arbetssätt fortfarande lever kvar. För att hantera övergången till en digitaliserad vård har mer personal behövts vilket ska förklara de ökade vårdkostnaderna under 2010-talet.

Kroniska sjukdomar är och kommer fortsatt ta upp en stor del av vårdens resurser. Genom prover och observation i hemmet med hjälp av E-hälsotjänster ska antalet akutfall minskas tack vare tidigare upptäckt. På så sätt ska fysiska besök minskas. Vårdcentralerna ska även kunna ta emot mer avancerade fall vilket ska lätta trycket på akutsjukhusen.

Region Jönköping har i 2017 års budget avsatt cirka 74 miljoner kronor för arbetet med digitalisering och IT.