Fastighetsägaren fick i juni en sex punkter lång lista på åtgärder som var nödvändiga för att undkomma vite. Åtgärderna skulle vara genomförda eller påbörjade inom två månader men vid uppföljningen i augusti har det framkommit att endast en av punkterna åtgärdats.

Relaterat till artikeln

Myndighetsnämnden skriver i sitt beslut att då fastighetsägaren inte har kommit med någon förklaring till varför åtgärderna inte har genomförts kommer nu en ansökan om utdömande av vite lämnas till mark- och miljödomstolen. Flera av bristerna som skulle ha åtgärdats anses vara allvarliga och det rör sig i första hand om fukt- och mögelskador samt bristande ventilation.

Fastighetsägaren har helt missat att utreda och åtgärda de fukt- och mögelskador som finns i bostäderna, liksom att kontrollera att ventilationen är tillräcklig.

Relaterat till artikeln

Fastighetsägaren har inte heller inkommit med ett långsiktigt egenkontrollprogram för underhållet av fastigheten eller utrett orsaken till en stor vattensamling i fastighetens källare. Slutligen har fastighetsägaren inte reparerat eller bytt ut en trasig spis i en av bostäderna eller installerat en köksfläkt i en annan.

Svartmögel och fuktskador finns överallt i fastighetens bostäder.

Den punkt som fastighetsägaren har åtgärdat gäller ett antal trasiga fönster, men man har inte genomfört punkten till fullo då vissa fönster fortfarande är trasiga.

Relaterat till artikeln

I vitesföreläggandet nämns det även att fastighetsägaren, utöver vitet, riskerar att få uthyrningsförbud. Ansökan till mark- och miljödomstolen ska genomföras enligt föreläggandet.