Många av stiftelserna bildades i en annan tid och för ett annat skyddsnät. Donatorerna kunde inte förutspå samhällsutvecklingen, och särskilt inte räntenivån. När Stiftelsen Edvard Bards donationshemman bildades skulle pengarna förutom gravvård användas för att bekosta biblar till ”tio medellösa barn samt även varje år tilldela högst femtio kronor var till fyra väl frejdade flitiga kända jordbruksarbetare”.

Nässjö kommuns sociala stiftelse för allmänna hjälpbehov hade under förra året ränteintäkter på sex kronor och 32 öre. Det är 90 procent av räntan som får användas till stiftelsens ändamål, så i praktiken finns det inga pengar att fördela. Då hjälper det inte att fonden har tillgångar på närmare 300 000 kronor. Samtidigt slutade förvaltningskostnaderna på 3000 kronor.

För stiftelsen Lisa och Tage Gudéhns minnesfond uppgick ränteintäkten på 64 öre. Då blir det inga pengar till blomsterutsmyckningar av Parkgården, som det var tänkt. Kapitalet äts i stället upp av förvaltningskostnaden på 1100 kronor. Det ödet delas av fler fonder.

Stiftelsen Christer Ståls minnesfond ska stödja amatörer på kulturområdet, men räntan uppgår till drygt en krona. Något mindre i avkastning fick Samstiftelsen vid gymnasieskolan. Stiftelsen Set Berglunds minnesfond fick 68 öre i ränteintäkter.

Stiftelsen Margit Johnssons fond ska enligt stadgarna använda 75 procent av avkastningen till att premiera en flicka vid en Bodaforsskola, med ambition att utbilda sig inom sjukvården. Räntan på lite drygt två kronor räcker inte långt.

Det gör inte heller ränteintäkten på 37 öre i Stiftelsen 1964 års jubileumsfond, som är tänkt att stötta kurser inom folkrörelserna.

Stiftelsen Nässjö orkesterförenings stipendiefond ska enligt stadgarna dela ut 900 kronor till en eller flera elever i kommunala musikskolan, men utdelningen under förra året begränsades till 500 kronor. Enligt samma stadgar ska stipendiefonden vara ränteavkastande, och fjolårets ränteintäkter slutade på 47 öre.

Det är ändå mer än de 15 öre som Parkstiftelsen fick i avkastning, och det blir därför inga pengar till underhåll och förskönande av Stadsparken. Inte heller blev det några pengar från Stiftelsen för stadens förskönande. Stiftelsen Carl Petersons donationsfond i sin tur har som syfte att skjuta till pengar till Stiftelsen sjuk- och sanatoriefonden med upp till 2000 kronor. Alla pengar därutöver ska gå till nämnda stiftelse för stadens förskönande. Med ränteintäkter på drygt tre kronor blir det inget tillskott.

Stiftelsen sjuk- och sanatoriefonden kunde däremot dela ut 2000 kronor under fjolåret vilket tillsammans med förvaltningskostnaden leder till ett minskande kapital.

Mariahemsstiftelsen är tänkt att ”förgylla och berika” tillvaron för pensionärer i kommunen, men det finns ingen avkastning att fördela. Lika knapert är det för Stiftelsen Maria Malmbergs julgåva. Inte heller från Stiftelsen Jenny Davidssons minne kan ”inom samhället boende fattiga” räkna med något tillskott dagarna före jul. Ränteintäkterna uppgick till en krona och 18 öre.

Även Nässjö kommuns stiftelse för utbildningsändamål hade ett negativt resultat under förra året, och någon utdelning var inte aktuell. Tillgångarna uppgår till närmare 200 000 kronor.

Nils Erninges minnesstiftelse delade ut 4000 kronor under förra året och ökade sitt kapital, trots förvaltningskostnader på 3000 kronor. Förklaringen stavas aktier. Pengarna tillfaller Nässjö manskör, enligt stadgarna.

Stiftelsen Mobergska fonden är också en av få som delar ut pengar. Under 2016 delades 20 000 kronor ut efter beslut i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunen har ännu inte fattat något beslut om hur stiftelserna utan avkastning skal hanteras, men när bokslutet för 2016 gås igenom kommer de att ses över.

När det gäller dessa stiftelser är det länsstyrelsen som beslutar vad som får och inte får göras. Efter att de har sett på dem har vi möjlighet att lägga fram ett förslag på vilka eventuella förändringar vi vill göra, förklarar Inger Calén på Nässjö kommun.