LÄS MER:

Vi skrev i onsdags om där han skrev att länet har ett akutsjukhus för mycket. Varken Moderaterna, Alliansen eller Överens är de alla däremot om att förutsättningarna för sjukvården kommer förändras i framtiden.

Region Jönköping håller just nu på att ta fram ett underlag för hur man ska organisera länets sjukvård med sikte mot 2030. Resultatet presenteras under hösten.

Den före detta regionpolitikern Hytting tycker det är naturligt med nedskärningar när vården blir allt mer effektiv. Effektivisering menar han naturligt påverkar antal vårdplatser och hur regionen organiserar vården.

– Man måste hela tiden jobba för att kunna minska antalet vårdplatser och personalbemanningen. Slutenvården kommer inte längre stå längst fram i ledet och ta emot patienter. I och med digitaliseringen kommer människor att behöva ta mer ansvar själva, säger Hytting.

Regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm (M) är lite mer försiktig men tror också att digitaliseringen kommer göra patienter mer självständiga.

– Genom egenvård kan vi frigöra tid så att sjuksköterskorna kan vara med de som har störst behov av vård. Det kommer inte bli tal om mindre personal. Vi är helt överens med övriga partier om detta. En sådan här stor omställning av vården inför framtiden går inte att genomföra om vi inte gör den tillsammans.

Wengholm och Hytting ser båda positivt på privata alternativ i vården.

– Vi välkomnar alla aktörer som tar fram och prövar nya lösningar som kan komma patienterna till del, säger Wengholm.

Socialdemokraternas Carina Ödebrink, 2:e vice ordförande i regionstyrelsen, tror också att vård närmre hemmet kommer vara ett självklart inslag i framtiden. Med en sådan strukturförändring i vården kan även behovet av antal slutenvårdplatser sjunka tror hon.

– Det som gjordes på universitetssjukhuset i Linköping i går kan vi i dag göra här i Jönköping. Snart kanske vi kan göra det på vårdcentralerna.

Ödebrink tror dock inte på privatiseringar utan att fokus måste ligga på att säkra ett sammanhållet fungerande sjukvårdssystem med god personalförsörjning.

– Moderaterna säger att vi inte kan göra allt för alla. Att medborgarna själva ska få prioritera och välja vilken vård de vill ha. Jag tror att regionen klarar att tillgodose länets medborgare med kvalitativ sjukvård.

Digitaliseringen är hon också positiv till men ser inte att den skulle leda till nedskärningar i personalstyrkan.

– Har vi ingen personal hjälper inte digitaliseringen. De som vill och kan ha egenvård i hemmet ska få ha det. Men vi måste möta patienterna utefter deras förutsättningar och behov. Är det enklare för någon att ta sitt eget prov själv så ska de kunna göra det men vi ska alltid finnas till hands för de som inte kan eller vill det.