 Det är lätt att man tänker att teknik är känslokallt, men grävskopor och sladdar och allt som grävs och kopplas är till för människor.

Vi är i Bankeryd, ett av de ställen i länet där grävskopor tar fysiska tag för en allt mer digitaliserad vardag. Ingemar Svensson är bredbandskoordinator och ska se till att alla berörda parter samverkar för att bredbandsmålen ska kunna uppnås och tekniktrådar inom länet, regionen och nationellt kan vävas ihop till ett fungerande välfärdsnät.

Våra önskemål och behov driver på den digitala utvecklingen, varken du eller jag kommer att acceptera att bli lagd klockan nio på kvällen av hemtjänsten eller i ett särskilt boende. Vi accepterar inte att bara få duscha en gång i veckan, vi vill duscha och när vi själva vill.

Direkt eller indirekt, det är för att få resurser till mänskliga händer inom vård och omsorg som digitala system för kommunikation kommer in. Smarta hem kräver sin teknik, oavsett om det är i ett enskilt hus på landet eller inom kommunal omsorg. Hemifrån ska vi till exempel kunna mäta och rapportera prover till sjukvården, vi kan få tillsyn på distans och mattor larmar om någon faller. Olika slags teknik anses kunna ge förutsättningar till ett jämställt och självständigt liv vilket också kan avlasta anhöriga. För det behövs det robust teknik och säkra system.

Men länets utmaningar är många, bara hälften av kommunerna har sagt sig klara regeringens mål om bredbandsutbyggnad, enligt Ingemar Svenssons egen undersökning. (se faktaruta)

Det vi måste göra i vårt län är att se till att länsstyrelsen, regionen och alla våra kommuner kommer upp i den nivå som regeringen kräver. Alla är inte där idag - och det kommer att bli diskussioner om varför vissa ligger efter.

Ingemar Svensson har hundratalet aktörer i länet att arbeta med - lokala, regionala och nationella. Exempelvis byalag och fiberföreningar som själva har drivit på för att förse landsbygd med bredband.

Det kan upplevas som orättvist och de som gjort mycket av ren idealitet och för att hålla liv i landsbygden har inte fått det bästa stödet. Det har heller inte funnits någon heltäckande nationell strategi för utbyggnaden, vi har förlorat massor med pengar för att det har saknats samordning mellan olika aktörer.

De vita fläckarna på kartan måste på något sätt förses med bredband. Hur, när och av vem är den stora utmaningen.

Visionen drivs ändå framåt. Regeringen har tagit ett samlat grepp genom en nationell bredbandsstrategi och en digitaliseringsstrategi parallellt med att juridiska och lagstyrda hinder kan tas bort.

Jag tycker det verkar lovande och regeringen skickar med förutsättningarna, som att alla län har en bredbandskoordinator. Det ska också komma ett informationsmaterial som visar varför bredband är bra för den enskilda individen.

Vad ser du för svårigheter?

- Det bubblar oerhört i den här branschen nu, många vill ha besked och mycket ska samordnas. Det svåra är när beslutsfattare på olika nivåer inte ser möjligheterna i detta. På något sätt utgår allt från ledarskapet, är det inte tydligt kan det bli besvärligt.

Jag möter också företrädare för olika organisationer som är frustrerade och frågande till varför det inte händer mer. Det ser olika ut i våra kommuner, precis som i hela landet. Underlag behövs så att beslut kan fattas.